STATUT

Uchwała Nr XLIV/280/2010

Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia 5 listopada 2010 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 14 pkt 7a ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/242/2006 Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia 29 września 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1

Do uchwały Rady Powiatu w Łęcznej

w sprawie Statutu

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

w Łęcznej

STATUT

POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

§ 1

Statut został opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie

zakładów aktywności zawodowej ( Dz. U. Nr 242 poz. 1776.)

§ 2

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej jest jednostka organizacyjną Powiatu Łęczyńskiego.

§ 3

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ma swoją siedzibę w Łęcznej

przy ul. Krasnystawskiej 52.

§ 4

1. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej jest samorządowym zakładem budżetowym.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody

i koszty zakładu.

Cele i zadania Zakładu

§ 5

1. Celem Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej jest zatrudnianie osób

niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia

niepełnosprawności.

2. Do zadań Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej należy w szczególności:

a) Przygotowanie poprzez rehabilitację zawodową i społeczną do życia osób o znacznym

i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w otwartym środowisku.

b) Pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę

indywidualnych możliwości osób niepełnosprawnych.

c) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi działalność wytwórczą i usługową

oraz zbyt wyprodukowanych wyrobów i usług.

Organy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

§ 6

1. Działalnością zakładu kieruje dyrektor zakładu, powołany przez Zarząd Powiatu,

2. Dyrektor w szczególności:

a) kieruje działalnością zakładu i reprezentuje go na zewnątrz

b) sprawuje nadzór nad całością zakładu

c) tworzy Zespół Programowy, w którego skład powołuje pracowników zatrudnionych

w działalności rehabilitacyjno-obsługowej

d) zatwierdza program rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej zatrudnionych osób

zaliczanych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

e) przy pomocy zespołu programowego dokonuje okresowo (nie rzadziej niż raz na pół roku)

oceny efektów rehabilitacji oraz sprawności zawodowej i społecznej niepełnosprawnych

pracowników

f) w stosunku do pracowników zaliczanych do znacznego i umiarkowanego stopnia

niepełnosprawności, którzy osiągnęli odpowiedni poziom sprawności społecznej

i zawodowej, dyrektor zakładu przy pomocy zespołu programowego wraz z udziałem tych

pracowników dokonuje oceny możliwości i opracowuje plan zatrudnienia ich u innego

pracodawcy. Na podstawie planu rehabilitacji, dyrektor zakładu wspiera zatrudnioną osobę

zaliczoną do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w poszukiwaniu

nowego miejsca pracy, współpracując w tym zakresie z właściwym dla miejsca zamieszkania

pracownika, starostą

g) dyrektor zakładu opracowuje corocznie plan działalności gospodarczej zatwierdzony

przez Organizatora, zawierający w szczególności:

- określenie rodzaju działalności wytwórczej i usługowej dostosowanej do możliwości

i umiejętności zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego

i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, projekt technologii z określeniem czynności

i oprzyrządowania stanowisk pracy, stosownie do potrzeb zatrudnionych osób

niepełnosprawnych

- plan sprzedaży

- plan ekonomiczny działalności gospodarczej

h) dyrektor zakładu jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji planu

i programów o których mowa w ust. 2.

Organizacja pracy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

§ 7

Praca osób niepełnosprawnych odbywa się w pomieszczeniach przystosowanych do ich

potrzeb. Dla prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej w Zakładzie Aktywności

Zawodowej konieczne jest:

1) Wyposażenie pomieszczeń produkcyjnych oraz przygotowanie stanowisk pracy niezbędnych

do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług przez osoby niepełnosprawne.

2) Zabezpieczenie w surowce, materiały i narzędzia potrzebne do prowadzenia działalności

gospodarczej.

3) Przystosowanie do potrzeb pracowników niepełnosprawnych pomieszczeń przeznaczonych

na rehabilitację oraz pomieszczeń socjalnych.

Prawa i obowiązki pracowników

§ 8

1. Pracownicy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej mają prawo do:

a) właściwego i bezpiecznego zorganizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP

b) opieki osób zdrowych oraz rehabilitacji podczas wykonywanej pracy

c) pomocy w przygotowaniu do życia w otwartym środowisku poprzez rehabilitację zawodową

i społeczną

d) pomocy w przygotowaniu osób niepełnosprawnych do pracy poza zakładem i wyrównania

ich szans w nowym miejscu pracy

e) pomocy w zaspokajaniu innych potrzeb, zatrudnionych osób niepełnosprawnych w ramach

możliwości zakładu.

2. Pracownicy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej mają obowiązek:

a) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do współpracowników

i do kierownictwa

b) wykonywania poleceń przełożonych

c) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę

d) dbania o własne dobro, ład i porządek w zakładzie

e) zastosowania się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nie narażając siebie

i innych

f) stworzenia atmosfery przyjaźni i koleżeństwa w zakładzie pracy

g) dbania o maszyny i urządzenia powierzone do wykonania pracy, oraz wykorzystania

ich zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 9

1. Finansowanie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej następuje:

a) w ramach Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na warunkach określonych

w umowie zawartej pomiędzy „Funduszem” a „Organizatorem”

b) z działalności gospodarczej

c) z dotacji przedmiotowej otrzymywanej od Marszałka Województwa lub Organizatora

c) z darowizn od osób fizycznych i osób prawnych krajowych i zagranicznych

d) z ulg w podatkach należnych budżetowi państwa.

Postanowienia końcowe

§ 10

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej używa podłużnej pieczątki o treści:

„Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej ul. Krasnystawska 52”

§ 11

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.

© 2020 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej