Rehabilitacja

Działalność rehabilitacyjną ZAZ określa Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r.Dz.U.97.123.776 z późn. zm.

Zgodnie z przepisami w naszym zakładzie opracowane i realizowane są indywidualne programy rehabilitacyjne zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych.

W ramach rehabilitacji zawodowej podejmowane są działania mające na celu dostosowanie do warunków zatrudnienia takie jak;

 • poznanie zdolności możliwości fizycznych, umysłowych i manualnych pracownika niepełnosprawnego
 • dostosowanie stanowiska pracy do ograniczeń ruchowych pracownika
 • wyposażenie stanowiska pracy w odpowiedni sprzęt ułatwiający wykonywanie czynności
 • nauka, opieka bezpośrednia i nadzór kadry podczas pracy
 • nabywanie nowych umiejętności praktycznych przez pracowników
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy,
 • doradztwo zawodowe i poszukiwanie ofert pracy na otwartym rynku
 • nabywanie umiejętności pracy w grupie.

Rehabilitacja społeczna ma na celu usamodzielnienie pracownika, integrację ze środowiskiem i rozwój osobisty. W tym zakresie realizowane są następujące zadania;

 • nauka samodzielnego załatwiania spraw urzędowych
 • udział w imprezach organizowanych w środowisku lokalnym
 • organizowanie przez zakład imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, integracyjnych (wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, zajęcia taneczne, hipoterapia)
 • rozwijanie zainteresowań; poezja, proza, malowanie, rękodzieło artystyczne

Rehabilitacja medyczna jest dwukierunkowa. Pracownicy zgodnie z podpisaną umową korzystają z zajęć ruchowych na oddziale rehabilitacyjnym w szpitalu powiatowym. Na terenie zakładu prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa, poradnictwo medyczne i psychologiczne. Wszyscy pracownicy niepełnosprawni korzystają ze wsparcia i opieki zespołu rehabilitacyjnego. Korzystają również z publicznej opieki zdrowotnej rodzinnej i specjalistycznej. W celu poprawy kondycji zdrowotnej pracownicy niepełnosprawni uczestniczą w turnusach rehabilitacyjnych, leczeniu sanatoryjnym i w obozach kondycyjnych.