Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej  w Łęcznej kontynuuje  rekrutację do projektu pt. "Drogowskaz - program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami", z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie powiatu łęczyńskiego

W ramach projektu oferujemy m.in. szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w branży gastronomicznej a także płatne staże zawodowe w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest w terminie do 18 listopada 2022r.

Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami dostępny jest tutaj: https://www.lfr.lublin.pl/rekrutacja-na-bezplatne-szkolenie-piekarz-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-leczna/

zakładka "Dokumenty do pobrania".

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w  siedzibie Powiatowego Zakładu  Aktywności Zawodowej w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 52.

Zapraszamy!

Rekrutacja na bezpłatne szkolenie "Piekarz" dla osób z niepełnosprawnościami – Łęczna

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie "Piekarz" realizowane w ramach projektu pt. "Drogowskaz – program reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami", z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie powiatu łęczyńskiego.

Po szkoleniu oferujemy płatny staż zawodowe w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest w terminie od 22 grudnia 2021r. do skutecznego zrekrutowania 8 osób spełniających wymagania formalne określone w Regulaminie  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami dostępny jest tutaj, zakładka „Dokumenty do pobrania”.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Powiatowym Zakładzie  Aktywności Zawodowej  w Łęcznej ul. Krasnystawska 52

Rekrutacja do projektu

Rozpoczynamy rekrutację do projektu pt. "Drogowskaz - program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami", z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie powiatu łęczyńskiego

W ramach projektu oferujemy m.in. szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w branży gastronomicznej a także płatne staże zawodowe w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest w terminie od 7 do 18 czerwca 2021r.

Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami dostępny jest tutaj:  https://www.lfr.lublin.pl/rekrutacja-na-bezplatne-szkolenie-piekarz-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-leczna/

zakładka "Dokumenty do pobrania".

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w  siedzibie Powiatowego Zakładu  Aktywności Zawodowej w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 52.

Zapraszamy

 

Drogowskaz – program reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Celem projektu jest reintegracja i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami (kobiet i mężczyzn), a także zwiększenie ich udziału w życiu społecznym i zawodowym poprzez uczestnictwo w kompleksowym programie wsparcia obejmującym diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym.

Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami (kobiety i mężczyźni) pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo) zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, w szczególności:

  • osoby bierne zawodowo,
  • osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług
    rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,
  • osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, tj. terenach słabo zaludnionych zgodnie z klasyfikacją terenów wskazaną w Regulaminie konkursu,
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z POPŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w POPŻ,
  • osoby z obszarów objętych programem rewitalizacji,
  • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Projekt realizowany w partnerstwie Lubelskiej Fundacji Rozwoju i Powiatu Łęczyńskiego – Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej na podstawie umowy zawartej  przez Lubelską Fundację Rozwoju z Województwem Lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

 

Wartość projektu: 1 554 899,90 PLN.

Wartość dofinansowania: 1 321 664,91 PLN.

Informujemy o przedłużeniu do 6 sierpnia 2018r. naboru do projektu ?Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością?, skierowanego do osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie powiatu łęczyńskiego.

Oferujemy Państwu szkolenia przygotowujące do pracy w zawodzie pracownika remontowo - budowlanego a po zakończeniu szkolenia  płatne staże zawodowe w Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych lub na otwartym rynku pracy.

Regulamin uczestnictwa w projekcie oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są tutaj ? zakładka ?Dokumenty do pobrania?.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 52 do 6 sierpnia br. do godziny 15.00