Uchwała Nr XLIV/280/2010 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 14 pkt 7a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu, uchwala co następuje:

 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.(Tekst jednolity, ujednolicony przez Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz.721)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej( Dz. U. z 2012r.  poz. 850)