VII Olimpiada Równych Szans

Dnia 27 września 2018r. w Szkole Podstawowej w Łańcuchowie odbyła się ,,VII Olimpiada Równych Szans Milejów 2018?,której organizatorem było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Milejowie. Pięcioosobowe drużyny, w tym drużyna z Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej stanęły do sportowej  rywalizacji. Rozgrywki odbywały się w następujących dyscyplinach sportowych: rzut do celu, bieg na czas, puzzle olimpijskie, czy strzał na bramkę. Celem imprezy było promowanie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, ich integrację. Dzięki sportowej rywalizacji uczestnicy doświadczyli pozytywnych emocji, odnieśli swoje małe sukcesy. Dumni i szczęśliwi odbierali  wręczane im podziękowania, medale i dyplomy. Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie, a pracownikom PZAZ za udział i reprezentowanie Zakładu.

 

Podczas X Europejskiego Festiwalu Smaków w dniach 7-8 września 2018r. na Rynku Starego Miasta  w Lublinie odbyły się Targi Ekonomii Społecznej. Wzięły w nich udział licznie podmioty i ośrodki wsparcia ekonomii społecznej działające na terenie województwa lubelskiego. Nie zabrakło na nich również Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej. Na stoisku wystawowym pracownicy udzielali informacji o Zakładzie i profilu jego działalności.  W ramach reklamy i promocji  przygotowano specjały naszej kuchni, które były degustowane przez przybyłych uczestników Targów.

            Targi Ekonomii Społecznej w Lublinie

Powstaje Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych     

Założycielami spółdzielni mają być Powiat Łęczyński i Gmina Łęczna. Spółdzielnia będzie zatrudniać 10-13 osób- głównie osoby niepełnosprawne. Będzie ona odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na zagospodarowanie osób defaworyzowanych, które nie były aktywne zawodowo. Osoby te nie mogą odnaleźć się na rynku pracy i szybko traciły zatrudnienie u normalnych pracodawców - natomiast ich niepełnosprawność nie klasyfikuje ich do zatrudnienia w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej. Stąd spółdzielnia socjalna wydaje się idealną alternatywą dla tej grupy. Spółdzielnia socjalna jest przedsiębiorstwem społecznym, które ma za zadanie dać szansę osobom zagrożonym marginalizacją społeczną z powodu bezrobocia lub swojej niepełnosprawności na aktywizację społeczną i zawodową, na integrację oraz podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. W odróżnieniu od prac interwencyjnych, w spółdzielni socjalnej pracownicy stają się współodpowiedzialni za gospodarowanie. Ustawa o spółdzielniach socjalnych umożliwia osobie zatrudnionej uzyskanie członkostwa, czyli w praktyce realne zyskanie głosu w procesie podejmowania ważnych decyzji dotyczących działalności spółdzielni.

Spółdzielnia będzie zajmowała się m.in. zagospodarowaniem terenów zielonych, usługami komunalnymi, remontowo- budowlanymi, ochroniarskimi, opiekuńczymi, porządkowymi, usługami pakowania i foliowania produktów, sprzątaniem budynków, po konkurencyjnych cenach. Działalność będzie skierowana do lokalnych mieszkańców i instytucji. Siedzibą spółdzielni będzie budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, a baza sprzętowa zlokalizowana zostanie w budynkach należących do Zarządu Dróg Powiatowych. Planowana data uruchomienia działalności to jesień bieżącego roku. Realizacją projektu zajmuje się Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej.

Koszty utworzenia spółdzielni to 400 tys. zł, które przeznaczone zostaną na zakup maszyn i urządzeń do świadczenia usług m.in. kosiarki, pilarki, kosy spalinowe, automaty do czyszczenia powierzchni, narzędzia do świadczenia usług remontowo- budowlanych, środki transportu. Z tej kwoty 280 tys. ma pochodzić z PFRON, a 120 tys. z bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w ramach projektu ?Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej". Udział własny samorządów wyniesie po 5 tys. zł. Aktualnie złożony został wniosek do PFRON i Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Spółdzielnia socjalna przy uczestnictwie dwóch samorządów jest innowacyjna, ponieważ umożliwia realizację zadań samorządowych przez spółdzielnię w procedurze bezprzetargowej. Dzięki temu samorządy mogą stworzyć miejsca pracy osobom wymagającym skutecznej aktywizacji zawodowej. Powołanie spółdzielni jest doskonałym uzupełnieniem dla funkcjonujących już struktur pomocy społecznej. Spółdzielnia socjalna może np. zatrudniać osoby wcześniej przygotowywane do pracy m.in. przy wsparciu PUP, OPS, PCPR. Możliwe jest też zlecanie pewnych usług z ramienia PCPR/OPS na rzecz spółdzielni.

Tekst: Małgorzata Paprota

Samorząd równych szans

Dyplom - Samorząd równych szans 2017

Powiat Łęczyński został wyróżniony w IX edycji Ogólnopolskiego konkursu ?Samorząd Równych Szans? 2017 za projekt: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej jako dobra praktyka aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Łęczyńskim.

Nagrody zostały przyznane za najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane przez polskie samorządy. Uroczysta gala konkursu odbyła się w dniu 26 lutego 2018 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Wzięli w niej udział Starosta Roman Cholewa oraz Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej Małgorzata Paprota.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej został doceniony za: zatrudnianie osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - jest największym tego typu zakładem w województwie lubelskim- zatrudnia obecnie 87osób; realizację projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnością, które daję szanse na podniesienie kwalifikacji zawodowych i zatrudnienie; likwidację barier architektonicznych i ułatwianie funkcjonowania osobie niepełnosprawnej w miejscu zamieszkania; zaspokojenie potrzeb społecznych - samorealizacji, akceptacji, przynależności do grupy, wymiany doświadczeń; przełamywanie stereotypów, kształtowanie pozytywnego obrazu pracownika z niepełnosprawnością, integrację ze środowiskiem lokalnym; prowadzenie działań informacyjnych skierowanych do pracodawców, wskazanie innym sposobów rozwiązania problemów, związanych zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością; podnoszenie kwalifikacji zawodowych i nabycie nowych umiejętności przez osoby z niepełnosprawnością poprzez udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez zakład pracy; organizację konferencji i szkoleń w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i udzielanie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością nie będących pracownikami ZAZ.

Projekt Samorząd Równych Szans ma na celu poprawę warunków życia osób
z niepełnosprawnościami - pobudzenie ich aktywności społecznej, wspieranie niezależności, zaradności osobistej i zapewnienie usług na jak najwyższym poziomie. Aby to osiągnąć, niezbędne jest zapewnienie wsparcia instytucjom i całemu środowisku, działającemu na ich rzecz, poprzez umożliwienie wymiany doświadczeń, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Projekt dąży do tego poprzez m.in. zebranie, ocenę i promocję dobrych praktyk, realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez jednostki samorządu terytorialnego z całego kraju. Wszystkie projekty znajdują się w ogólnopolskiej Bazie Dobrych Praktyk
(www.bazadobrychpraktyk.firr.org.pl).

Tekst i zdjęcia: PZAZ w Łęcznej

W dniu 28 lutego 2018 roku w Lublinie odbyło się I Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej na którym Powiat Łęczyński otrzymał wyróżnienie w konkursie dla jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej ?Samorząd przyjazny ekonomii społecznej?.

Wyróżnienie zostało przyznane za podejmowanie działań z zakresu ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna ma coraz większe znaczenie w kreowaniu polityki lokalnej. Rozwija się aktywnie w naszym regionie dzięki włączeniu się samorządu Powiatu Łęczyńskiego w działania wspierające powstawaniu podmiotów ekonomii społecznej, świadome kupowanie usług od tych podmiotów czy też wsparcie promocyjne. Jednostką rekomendująca Powiat Łęczyński do konkursu był Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, który jest podmiotem ekonomii społecznej. Funkcjonuje od 12 lat i dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu rozwija się i zwiększa zatrudnienie osób
z niepełnosprawnością z terenu naszego Powiatu.

Tekst i zdjęcia: PZAZ w Łęcznej